Publicatiedatum: 15 mei 2018

Dit is de Privacyverklaring van Augustine Straeter, Haptotherapie Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34352272.  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Augustine Straeter Haptotherapie Haarlem (verder te noemen ASH) in het kader van Haptotherapie, Meditatietraining binnen de praktijk.

I De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van:

 1. de kwalitatieve inhoudelijke persoonlijke zorg
 2. de administratieve verwerking van cliëntengegevens voor een geordende bedrijfsvoering
 3. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de praktijk rondom cliëntenbehandeling en -begeleiding.

ASH respecteert de privacy van alle cliënten en klanten van de praktijk en van de gebruikers van de website van de praktijk. De praktijk draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

II Privacyverklaring t.a.v. de diensten aan bezoekers van de website van ASH

 1. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ASH. U dient zich ervan bewust te zijn dat ASH niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link op onze site bereikbaar zijn. ASH raadt u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van de praktijk bent als de URL is gewijzigd.
 2. De website van ASH staat onder beheer van Augustine Straeter Haptotherapie Haarlem. De contactgegevens van ASH zijn te vinden op voornoemde site.
 3. E-mail en adresgegevens die via een Contactformulier van de website aan ASH worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag, tenzij u schriftelijk of per mail ook actief toestemming heeft gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief van de praktijk.
 4. Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij ASH.
 5. Gebruik van Cookies: De website van ASH slaat informatie op op uw PC ten behoeve van de verbetering van het gebruik van de website. ASH maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor de bezoekers van onze website te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat zij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kan verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer van de websitebezoekers. Deze bestandjes zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt.
 6. ASH streeft ernaar haar website volledig AVG-proof te maken. De eerste stap hierin is de installatie van de GDPR Compliance PlugIn zodra deze gereed is. ASH volgt de ontwikkelingen van de GDPR compliance van de WordPress organisatie op de voet en zal alle software die ontwikkeld wordt om WordPress ‘GDPR -compliant’ te maken zo spoedig mogelijk na vrijgave installeren. De GDPR compliance PlugIn faciliteert een toestemmingsverklaring bij de Contactformulieren van de site, de mogelijkheid om een overzicht te ontvangen van aanvragen, en functionaliteit om het recht op vergetelheid uit te oefenen. Functionaliteit ten behoeve van GDPR-compliance van eveneens gebruikte PlugIns voor aanmelding voor de Nieuwsbrief en voor het Downloaden van bestanden is in wording.
 7. Disclaimer ten aanzien van de privacyverklaring op de website: ASH is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

III Privacyverklaring t.a.v. personen die ingeschreven staan voor de Nieuwsbrief Augustine Straeter van ASH

 1. Uw e-mail adres zal slechts voor het informeren over de producten en diensten van ASH en het toesturen van inspiratiemateriaal gebruikt worden indien u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 2. U kunt het ontvangen van ASH-mailings ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
 3. Het nieuwsbrief-systeem verzamelt voornaam, achternaam en e-mailadres van de aangemelde persoon. Deze gegevens worden door MailChimp verwerkt. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgave van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp staat hier.

IV Privacyverklaring t.a.v. cliënten en klanten van ASH

Wanneer u informatie aanvraagt bij, of zich aanmeldt voor de diensten van ASH – als cliënt of als opdrachtgever van begeleiding van medewerkers – vraagt de praktijk u om persoonsgegevens te verstrekken. De vraag om persoonsgegevens te verstrekken wordt altijd tot een minimum beperkt, met inachtneming van het doel van de informatie. Bij een informatieaanvraag wordt de vraag naar persoonsgegevens in principe beperkt tot NAW gegevens en email- en telefoongegevens, met het doel dat contact opgenomen kan worden om uw vraag te beantwoorden. Indien noodzakelijk voor het adequaat beantwoorden van de door u gestelde vraag, kan een korte toelichting op de gezondheidstoestand en eerdere begeleiding gevraagd worden i.v.m. het kunnen inschatten of ASH de gevraagde dienst op de juiste wijze kan leveren. Indien er wordt besloten om een dienst af te nemen, dan worden via een intake-formulier de benodigde gezondheids- en verzekeringsgegevens gevraagd om de opstart van de begeleiding of behandeling adequaat voor te bereiden.

V Gegevensverstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ASH. De praktijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst tussen u en de praktijk.

VI Beveiliging van gegevens

VII.1 Opslag gegevens

De gegevens die een klant of cliënt verstrekt, worden door de praktijk in een beveiligde omgeving opgeslagen. In overeenstemming met de wet AVG bewaart ASH uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, zoals die van 15 jaar voor dossiers (op grond van de WGBO) en 7 jaar van fiscaal noodzakelijke gegevens.

VI.2 Gegevensverkeer

Gegevensverkeer via e-mail ten behoeve van informatieaanvragen, inschrijving voor activiteiten of nieuwsbrief, en begeleiding, wordt door ASH versleuteld verstuurd. Informatie die via Contactformulieren van de website naar ASH wordt gestuurd, wordt versleuteld getransporteerd. Indien klanten of geïnteresseerden informatie versturen direct naar a.straeter@haptotherapiehaarlem.nl, is de cliënt of klant zelf verantwoordelijk voor de versleutelde beveiliging van de informatie via de eigen server.

VII Nadere specificatie van de omgang met uw gegevens

VII.1 Wat gebeurt er met uw gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens:

 • Uw gegevens worden via een beveiligde mailverbinding gemaild naar Augustine Straeter zodat uw vraag beantwoord kan worden of aan uw verzoek voldaan kan worden.
 • De gegevens worden bewaard voor maximaal twee jaar in de beveiligde gegevensopslag van ASH.
 • Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met ASH, worden de per mail verstrekte gegevens die nodig zijn voor dossiervorming aan het dossier toegevoegd.
 • Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met ASH, wordt de bewaartermijn verlengd tot twee jaar na beëindiging van de begeleiding. In geval het begeleiding binnen de Haptotherapie betreft, worden de dossiers tot 15 jaar na afronding bewaard in het kader van de verplichtingen van de WBGO.
 • Alleen Augustine Straeter of haar plaatsvervanger heeft toegang tot deze gegevens. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

De financiële boekhouding wordt verzorgd door: Marieke Nolte consultancy. Lentelaan 2 2103 AB Heemstede.

De nota’s door: https://moneybird.com

https://www.moneybird.nl/terms/#privacy-hoe-gaan-we-om-met-de-persoonsgegevens-van-je-klanten

Uitgangspunt van ASH is dat de toestemming bij elk contactformulier vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig is.

VIII Rechten

VIII.1 Beëindiging registratie persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in administratie, mailinglijst of dossier in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u schriftelijk contact met de praktijk opnemen en een schriftelijk verzoek tot inzage, verandering of verwijdering indienen.
De praktijk zal in geval van een verzoek tot verwijdering uw gegevens vervolgens binnen een termijn van 3 maanden uit haar systemen verwijderen, behoudens in het geval dat er een wettelijke verplichting geldt om bepaalde gegevens nog te bewaren.

IX.2 Recht op overdracht van gegevens

Tevens heeft u recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Het verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.

ASH is een eenmanszaak wettelijk vertegenwoordigd door Augustine Straeter. Als je nog vragen hebt over het privacybeleid neem dan contact met me op. Ik beantwoord je vragen.